Izmaiņas iepirkumu procedūrā – Satversmes tiesas spriedums

Triniti

Pretendentus, kas godprātīgi maksājuši nodokļus, bet nevar nodrošināt saviem darba ņēmējiem algu, kas būtu lielāka par 70 procentiem no vidējās algas attiecīgajā nozarē, nevarēs izslēgt no turpmākās dalības iepirkumu procedūrā.
Satversmes tiesa ar 2011.gada 3.novembra spriedumu lietā Nr.2011-05-01 ir atzinusi Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 6.punktu, ciktāl tas ierobežo nodokļus maksājošo iepirkuma procedūru kandidātu un pretendentu tiesības, par neatbilstošu Satversmes 91.pantam, ar kuru ir nostiprināts vienlīdzības princips.

Apstrīdētā norma nosaka, ka pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu, ja pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi likumā noteiktajā periodā ir mazāki par 70 procentiem no attiecīgās nozares darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī atbilstoši datiem, kas publicēti VID mājaslapā. Apstrīdētā norma attiecas uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem vai kandidātiem.

Satversmes tiesa ir atzinusi, ka apstrīdētajā normā ietvertie līdzekļi pārsniedz normas leģitīmo mērķi – izslēgt nodokļus nemaksājošos komersantus no dalības iepirkuma procedūrās, jo ierobežo to pretendentu tiesības, kuri ir godprātīgi maksājuši visus nodokļus, bet nespēj nodrošināt saviem darba ņēmējiem par 70 procentiem no attiecīgās nozares vidējiem rādītājiem lielāku vidējo algu.

Lai nepārsniegtu apstrīdētās normas leģitīmo mērķi, likumdevējam ir, vai nu jāizvēlas tādi līdzekļi, kuri neierobežo nodokļus maksājošo pretendentu tiesības turpināt dalību iepirkuma procedūrās, vai arī jānosaka tāda tiesiskā kārtība, lai pretendents varētu pierādīt, ka ir veicis visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļu maksājumus.

Apstrīdētā norma zaudē spēku 2012. gada 1.martā, tādējādi Satversmes tiesa ir devusi likumdevējam laiku pilnveidot apstrīdētajā normā ietverto tiesisko regulējumu vai arī izvērtēt nepieciešamību vispār izslēgt apstrīdēto normu no Publisko iepirkumu likuma.

Vienlaikus Satversmes tiesa ir norādījusi, ka likumdevējam būtu jāpārbauda arī Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā ietverto pretendentu izslēgšanas kritēriju, kas pēc sava satura līdzinās apstrīdētajai normai un attiecas uz ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem, un fiziskām personām, kuras nenodarbina citas personas un ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji, atbilstība spriedumā norādītajiem apsvērumiem.

Sprieduma teksts ir pieejams šeit.

Comments are closed.