Informācija AS „Latvijas Krājbanka” klientiem

Triniti

No 29.novembra AS „Latvijas Krājbanka” klienti – juridiskās un fiziskās personas (gan rezidenti, gan nerezidenti) var saņemt valsts garantētās atlīdzības izmaksu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likumam, valsts garantē atmaksāt naudas summu, kas nepārsniedz 100 000 eiro ekvivalentu jeb 70 280,40 latu. Valsts garantētā atlīdzība netiek paredzēta kapitālsabiedrībām, kas tiek finansētas no valsts budžeta vai pašvaldību budžeta līdzekļiem, izņemot tādas valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības, kas sniedz pakalpojumus un par to saņem atlīdzību, kā arī kapitālsabiedrības, kas saņem finansējumu no valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumi izpildi.

Ievērojot noteikto atlīdzības limitu, tās izmaksa vienai personai tiek nodrošināta par visu veidu noguldījumiem visās valūtās visos kontos kopā, ja ir vairāki konti (tai skaitā arī par atlikumiem norēķinu kontā un krājkontā).

Izmaksājamās atlīdzības summā tiek iekļauti arī aprēķinātie procenti, kas aprēķināti līdz 22.novembrim.

Krājbankas klienti, kuru līdzekļi Krājbankā pārsniedz garantēto minimumu, varēs pieteikt savas kreditora prasības kredītiestādes likvidācijas vai maksātnespējas procesa ietvaros.

Atlīdzību izmaksu no Noguldījumu garantiju fonda veic AS „Citadele banka”. Naudu iespējams saņemt gan visās 42 bankas Citadele filiālēs visā Latvijā (http://www.citadele.lv/lv/contact/locations/), gan izmantojot Citadeles internetbanku (ja klientam atvērts konts bankā Citadele un pieslēgta internetbanka).

Atbilstoši likumam, nauda tiek izmaksāta tikai latos. Noguldījumi citās valūtās tiks konvertēti latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu 22.novembrī. Valūtas konvertācijas rezultātā radušies zaudējumi netiks kompensēti.

Pārskaitījums no Noguldījumu garantiju fonda uz klienta kontu, tai skaitā arī uz citas Latvijā reģistrētas bankas kontu, tiek veikts bez komisijas maksas.

Tiesības saņemt garantēto atlīdzību noguldītājiem būs vēl 60 gadus pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanās t.i. līdz pat 2071.gadam.

Kredītņēmējiem, kuriem ir kredīts Krājbankā, jāturpina pildīt savas saistības. Kamēr kredītlīgums tiek pildīts, nevienam nav tiesību prasīt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu. Ja klientam ir kredīts ir citā bankā, kura atmaksai nav iespējams veikt maksājumus, jo nauda ir Krājbankā, ieteicams nekavējoties sazināties ar banku, kura kredītu izsniegusi un paziņot par radušos situāciju, lai tādejādi, informētu, ka maksājumu aizkavēšanās būs īslaicīga.

Ja šī paša iemesla dēļ nav iespējams termiņā veikt aprēķināto nodokļu maksājumus, rekomendējam pēc iespējas ātrāk sazināties ar VID, vēršoties ar iesniegumu par nodokļu maksājumu samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu. Iesniegumu nodokļu maksātāji var iesniegt arī elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Pieteikumu par nodokļu samaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību VID ir solījis izskatīt maksimāli īsā termiņā, kas nepārsniegtu septiņas dienas. Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, kavējuma naudas aprēķināšana tiks pārtraukta ar 2011.gada 21.novembri.

Ja šo jautājumu sakarā Jums ir papildus jautājumi vai neskaidrības, lūdzu sazināties ar mūsu biroja juristiem.

Comments are closed.