Par fizisko personu mantiskā stāvokļa sākumdeklarēšanu

Triniti

2011. gada 15. decembrī stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas nosaka Latvijas rezidentu (fizisko personu, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki, kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) pienākumu iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā mantiskā stāvokļa deklarāciju, ja attiecībā uz tā īpašumu, finanšu līdzekļiem un saistībām izpildās kaut viens no šādiem kritērijiem:

–       ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
–       ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis;
–       īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam; īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas;
–        īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–        ārvalstīs ir finanšu instrumenti;
–     naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–      privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–         Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–      persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–         īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam;
–     persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam.

Mantiskā stāvokļa deklarācijā norādāmas ziņas pēc stāvokļa 2011. gada 31. decembrī pulksten 24.
Mantiskā stāvokļa deklarāciju brīvprātīgi var iesniegt persona, kura: (1) neatbilst kritērijiem, ievērojot kurus ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju, taču vēlas deklarēt savu mantisko stāvokli, vai (2) vēlas deklarēt laika periodā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim gūtos, nedeklarētos ienākumus, kas ienākumu gūšanas brīdī bija apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, un nomaksāt nodokli, vai (3) amatpersonas, kuras 2012. gadā sniedz deklarāciju likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 23. panta noteiktajā kārtībā. Šajā gadījumā uz personu attiecas tikai ar likumu noteiktā naudas uzkrājumu deklarēšanas kārtība.

Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991. gada 1. janvāra līdz 2007. gada 31. decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

Mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:
–       Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;
–       Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;
–       Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;
–       Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;
–       Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

Mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā termiņš Latvijas rezidentiem ir no 2012. gada 1. marta līdz 2012. gada 1. jūnijam. Deklarāciju var iesniegt: (1) personīgi vēršoties VID; (2) elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv); (3) VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā; vai (4) pa pastu.

Ja mantiskā stāvokļa deklarācijā būs uzrādīti skaidrās naudas uzkrājumi virs 10 000 latiem, tad skaidrās naudas uzkrājumu pārsniegumu summa virs 10 000 latiem būs jāiemaksā kredītiestādes kontā. Savukārt, ja amatpersona kārtējā valsts amatpersonas deklarācijā par 2011. gadu būs uzrādījusi skaidrās naudas uzkrājumus virs 4 000 latiem, tad skaidrās naudas uzkrājumu pārsniegumu summa virs 4 000 latiem būs jāiemaksā kredītiestādes kontā. Termiņus un iemaksas kārtību noteiks Ministru kabinets ar noteikumiem, kurus paredzēts izdot līdz 2012. gada 1. februārim.

Comments are closed.