PAPLAŠINĀTAS JURIDISKO PERSONU TIESĪBAS UZ PERSONISKĀ KAITĒJUMA ATLĪDZINĀJUMU

Triniti

Valsts pārvaldes iestāžu nodarītā zaudējumu atlīdzināšanas likumā (turpmāk – Likums) paredz  personu tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas tām nodarīts ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību. Juridiskajām personām (komersantiem) paredzēta iespēja saņemt atlīdzinājumu par mantisko zaudējumu un personisko kaitējumu.LR Satversmes tiesa 2012.gada 6.jūnija spriedumā lēmusi, ka līdzšinējais Likuma 8.panta otrajā daļā ietvertais juridisko personu (komersantu) tiesību uz personiskā kaitējuma atlīdzinājumu apjoms nepamatoti sašaurinājis Latvijas Republikas Satversmes 92.pantā paredzētās personas tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu.

Līdz šī sprieduma pieņemšanas laikam Likuma 8.panta otrās daļas tvērums izsmeļoši noteica trīs gadījumus, kādos juridiskajai personai ir tiesības uz atlīdzinājumu par personisko kaitējumu, proti – tikai par personisko kaitējumu, kas nodarīts tās darījumu reputācijai, komercnoslēpumam vai autortiesībām. Pretstatot Likumā paredzētos gadījumus, kādos tiesības uz personiskā kaitējuma atlīdzinājumu ir fiziskajām personām, secināms, ka to loks ir ievērojami plašāks. Un tieši – Likuma 8.panta pirmā daļa noteic, ka tie ir gadījumi, kad ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību nodarīts fiziskās personas dzīvībai, fiziskajai integritātei, veselībai, brīvībai, godam un cieņai, personiskam un ģimenes noslēpumam vai komercnoslēpumam, autortiesībām vai citām nemantiskajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm.

Būtiski, ka šī tiesību norma (8.panta pirmā daļa) tās „atvērtā” rakstura dēļ pieļauj fiziskās personas tiesības uz personiskā kaitējuma atlīdzinājumu faktiski jebkādā gadījumā, ja konstatējams kaitējums kādām nemantiskajām vai citām ar likumu aizsargātajām interesēm. Savukārt attiecībā uz juridiskajām personām (komersantiem) tiesību norma (8.panta otrā daļa) pēc būtības nepieļauj jebkādu rīcības un izvēles brīvību, jo imperatīvi aprobežo to ar trīs veida kaitējumiem, kas tomēr, kā rāda prakse, nebūt nav vienīgie, kādi juridiskajai personai (komersantam) var tikt nodarīti ar valsts pārvaldes iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību.

Satversmes tiesa ir secinājusi, ka nav atbalstāma pieeja, ka juridisko personu (komersantu) pamattiesību aizsardzība būtu īstenojama mazākā apjomā nekā fiziskajām personām, jo tā var novest pie patvaļīgas likumdevēja rīcības un apdraudēt pamattiesību visaptverošo iedarbību. Tā secinājusi arī, ka LR Satversmes 92.pantā ietvertās tiesības uz atbilstīgu atlīdzinājumu nebūtu pamatoti interpretēt tādējādi, ka atsevišķos gadījumos tas ļautu publisko tiesību subjektu pilnībā atbrīvot no pienākuma kompensēt juridiskajai personai nodarīto nemantisko kaitējumu.

Līdz ar to ir secināts, ka, tā kā Likuma 8.panta otrajā daļā ietvertais vārds „tikai” būtiski sašaurina 8.panta otrajā daļā ietvertās normas tvērumu un noved pie tā, ka juridiskās personas (komersanta) aizsargājamo nemantisko interešu uzskaitījums ir nevis aprakstošs bet izsmeļošs, šī vārda „tikai” tvērums tiesību normā rada tās neatbilstību LR Satversmes 92.pantam.

Minētā rezultātā Satversmes tiesa noteica, ka Likuma 8.panta otrajā daļā ietvertais vārds „tikai” ir atzīstams par neatbilstošu no šīs normas pieņemšanas dienas un turpmāk šī tiesību norma ir piemērojama, uz to pēc analoģijas attiecinot atvērtu aizsargājamo nemantisko tiesību un interešu uzskaitījumu, kas ietverts tā paša panta pirmās daļas vārdos „vai citām nemantiskajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm”.

Līdz ar to turpmāk juridiskajām personām (komersantiem) ir tiesības prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu ne vien par personisko kaitējumu, kas nodarīts tās darījumu reputācijai, komercnoslēpumam vai autortiesībām, bet arī jebkādām citām nemantiskajām tiesībām vai ar likumu aizsargātajām interesēm.

Comments are closed.