SAEIMA DISKUTĒ PAR NOZĪMĪGIEM NORMATĪVO AKTU GROZĪJUMIEM

Triniti

2012.gada 22.oktobrī Saeima izskata 1.lasījumā valsts budžeta 2013.gadam veidojošo normatīvo aktu paketi. Paredzams, ka tiks grozīti virkne būtiskāku tiesību aktu, kas var skart uzņēmējus. 

Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”

Likumprojekta mērķis ir noteikt vienotus principus, kuri pašvaldībām jāievēro, īstenojot tām ar Likumu deleģētās tiesības noteikt nodokļa likmi vai likmes. Ņemot vērā, ka likumprojekta mērķis nav radīt nesamērīgu nodokļa sloga pieaugumu, likumprojekts paredz pašvaldībām tiesības pamatā noteikt maksimālo likmi līdz 1,5 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 

Likumprojekts cita starpā paredz, ka turpmāk izsniegtie skaidrās vai bezskaidrās naudas avansi būs pielīdzināmi algota darba ienākumam, ja par tiem nebūs veikti norēķini 90 dienu laikā pēc komandējuma beigām, bet pārējos gadījumos – 90 dienu laikā no skaidrās vai bezskaidrās naudas avansa izsniegšanas brīža.

Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Likumprojekta mērķis ir noteikt un normatīvajos aktos nostiprināt jaunu Iepirkumu uzraudzības biroja funkciju, kā arī noteikt lēmuma par administratīvā soda uzlikšanu izpildes kārtību.

Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā

Likumprojekta mērķis ir noteikt un normatīvajos aktos nostiprināt jaunu Iepirkumu uzraudzības biroja funkciju, kas izriet no grozījumiem LAPK, kā arī precizēt koncesijas līgumu klasifikāciju un uzraudzības institūcijas atzinuma par publiskās un privātās partnerības procedūras dokumentiem sniegšanas gadījumus.

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Likumprojekts nosaka izmaiņas attiecībā uz administratīvo atbildību par pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā (piemēros IUB) un attiecībā uz administratīvo atbildību, ko piemēros VID.

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā

Ministru kabinetā, izskatot jautājumu par 2013.gada budžetu, ir konstatēts, ka grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā rada fiskālu ietekmi uz 2013.gada valsts budžetu. Ministru kabinets, izskatot Finanšu ministrijas ziņojumu, ir pieņēmis lēmumu atlikt uz laiku līdz 2016.gada 1.janvārim transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas veikšanas kārtības maiņu.

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā Likumprojekts paredz palielināt atlīdzības apmēru. Saeima 18.oktobrī nolēma šos grozījumus izslēgt no budžeta likumprojekta paketes.

Budžeta paketi veidojošie tiesību akti, kurus paredzēts skatīt Saeimas 22.oktobra sēdē:

http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/0CF51C6A0A5993A2C2257A9A00444B1D?OpenDocument

 

 

Comments are closed.