PIRMPIRKUMA TIESĪBU MANTOŠANA

Triniti

LR AT Senāta Civillietu departaments 2012.gada 26.oktobrī ir taisījis spriedumu civillietā Nr. SKC-710/2012 attiecībā uz pirmpirkuma tiesību mantošanu.

Senāts šajā spriedumā ir risinājis likumā tiešā veidā neatrunātu gadījumu attiecībā uz mantinieka tiesībām izmantot mantojuma atstājēja pirmpirkuma un izpirkuma tiesības. Rezultātā ir izdarīts secinājums, ka pirmpirkuma un izpirkuma tiesība, kas piederējusi mantojuma atstājējam, pāriet mantojumā mantiniekam, kas apstiprinājies mantojuma tiesībās, kurš tādējādi ir uzskatāms par pirmpirkuma tiesīgo personu.

Senāts savu viedokli cita starpā ir pamatojis ar Civillikuma 702.panta pirmajā daļā noteikto, proti, ka uz atsevišķām pie mantojuma piederīgām ķermeniskām lietām mantinieks iegūst tās pašas lietu tiesības, kas bijušas mantojuma atstājējam. Tāpat mantinieks iegūst mantojuma atstājējam piederējušās lietu tiesības uz svešām lietām, izņemot personālservitūtus. No tā Senāts ir izdarījis tālāku secinājumu, ka pirmpirkuma tiesība (Civillikuma 1073.pants) un izpirkuma tiesība (Civillikuma 1381.pants), kas piederējusi mantojuma atstājējam, pāriet mantojumā mantiniekam, kas apstiprinājies mantojuma tiesībās. Tas nozīmē, ka mantinieks saskaņā ar Civillikuma 1073. un 2061.pantu ir uzskatāms par pirmpirkuma tiesīgo personu.

Senāta ieskatā pirmpirkuma un izpirkuma tiesību pāreja mantiniekiem izriet arī no Civillikuma 388.pantā noteiktā, proti, ka mantotspējai jāpastāv mantojuma atklāšanās dienā (655.pants) un jāturpinās līdz mantojuma pieņemšanai (687.pants). Ja mantinieks mantojumu pieņem, mantojums pāriet viņa īpašumā jau ar mantojuma atstājēja nāvi. Mantojuma pieņemšanai ir atpakaļejošs spēks uz mantojuma atklāšanās momentu, un pieņemtais mantojums tiek atzīts par mantiniekam piederošu no mantojuma atklāšanās laika. Ar to tiek nodrošināta īpašuma tiesību nepārtrauktība. Tādējādi īpašuma tiesības nav ierobežotas laika ziņā un tās pastāv, kamēr eksistē lieta, kura ir īpašuma tiesību objekts.

Comments are closed.