Pamakapitāla daļu vērtības denominācijas euro paraugi

Triniti

Ņemot vērā, ka no klientiem saņemam jautājumus par to, kā veicama pamatkapitāla denominācija no latiem uz euro, ievietojam informācijai īsu skaidrojumu par soļiem, kā notiek pamatkapitāla pārrēķināšana uz euro (izmantojot konkrētu piemēru). Skaidrojums un algoritms tiks ievietots arī Uzņēmumu reģistra mājaslapā.
Denominācijas kārtība:

1) Pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību izsaka euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu.

Tas nozīmē, ka gadījumā, ja SIA nominālvērtība ir 1 lats, pārrēķinot uz euro atbilstoši esošajam lata piesaistes kursam euro, iegūst skaitli 1,42287.

2) Iegūto vērtību noapaļo līdz tuvākajai vērtībai, kas dalās ar minimālo pamatkapitāla daļas (akcijas) nominālvērtību euro bez atlikuma.

Noapaļojot skaitli 1,42287 uz tuvāko iespējamo SIA daļas nominālvērtību, iegūst skaitli 1 euro.  Noapaļotais skaitlis uzskatāms par denominācijas rezultātā iegūto SIA pamatkapitāla daļas nominālvērtību.

3) Kopējo pamatkapitāla daļu nominālvērtības noapaļošanas vērtību izsaka jaunās pamatkapitāla daļās un piešķir tās kapitālsabiedrības dalībniekiem (akcionāriem) proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām (akcijām).

Piemērs: pirms pārejas uz euro  SIA pamatkapitāls bija 146 079 000 latu. Pārrēķinot šo pamatkapitālu euro iegūst – 207 851 991,23 euro. Tā kā denominācijas rezultātā jaunā pamatkapitāla daļas nominālvērtība tika noteikta 1 euro, tad kopējā pamatkapitāla daļas nominālvērtību noapaļošanas vērtība ir 61 772 991,23 euro (207 851 991,23 – 146 079 000).  Šos 61 772 991,23 euro izsaka jaunās pamatkapitāla daļās un piešķir tās SIA dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām pamatkapitāla daļām. Tā kā vienas pamatkapitāla daļas nominālvērtība ir 1 euro, tad iegūst papildu 61 772 991 pamatkapitāla daļas. SIA pamatkapitāls pēc pārejas uz euro ir 207 851 991 euro.

4) Vērtību, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās (akcijās), ieskaita kapitālsabiedrības rezervēs vai izmanto pamatkapitāla palielināšanai atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 22. panta 3.1 daļai (ar plānotajiem grozījumiem).

0,23 euro centi ir tā summa, ko nevar izteikt jaunās pamatkapitāla daļās. Šī summa ieskaitāma kapitālsabiedrības rezervēs vai arī to var izmantot pamatkapitāla palielināšanai atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 22. panta panta 3.1 daļai.

Comments are closed.