Grozījumi Konkurences likumā

Triniti

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi likumprojektu par „Grozījumiem Konkurences likumā”, ar kuru visai būtiski tiks grozīts Konkurences likuma regulējums, paplašinātas Konkurences padomes pilnvaras, ieviesta apvienošanās izvērtēšanas valsts nodeva, kā arī iekļautas būtiskas izmaiņas regulējumā par dalībnieku atbildību. Likumprojekta mērķis ir ietvert Konkurences likumā atbildību par tirgus dalībnieku pārkāpumiem konkurences lietu izmeklēšanas procesā.

Ar šiem grozījumiem Latvijā tiks iestrādāts Padomes 2002.gada 16.decembra regulā Nr. 1/2003 ietvertais tiesiskais regulējums, tādējādi nodrošinot atbilstošu nacionālo un arī Eiropas Savienības konkurences pārkāpumu izmeklēšanas procesa efektivitāti.

Veicot grozījumus, paredzēts noteikt iestādes tiesības ierosināt lietu tikai pēc savas iniciatīvas, tādejādi nodrošinot Konkurences padomes uzdevumu izpildes efektivitāti un resursu izlietošanu.  

Paredzēts arī Konkurences likumā ieviest „Iecietības programmu”, kas noteiktu principus par naudas soda samazināšanu vai atbrīvošanu no soda par karteļa vienošanās atklāšanu vai par aktīvu sadarbību karteļa vienošanās aizlieguma pārkāpuma izmeklēšanas procesā. Paplašināts arī gadījumu skaits, kad dalībnieks var saņemt naudas soda samazinājumu.

Ar likumprojektu paredzēts ieviest naudas soda izpildes kārtību, kas piešķirtu Konkurences padomei tiesības vienlaikus ar lēmuma pieņemšanu arī nodrošināt tā izpildi, ja lēmuma par naudas soda uzlikšanu izpilde varētu kļūt apgrūtināta vai neiespējama.

Veicot grozījumus, noteiks, ka tirgus dalībnieka komercdarbība, kura bija par pamatu konkurences pārkāpumu konstatēšanai un naudas soda uzlikšanai, netiek pasargāta no naudas soda samaksas, ja tā pāriet pie cita tirgus dalībnieka.

 Tāpat, paredzēts, ka tiesa, iztiesājot lietu par Konkurences likuma vai Līguma par Eiropas Savienības darbību pārkāpumiem, nevarēs lemt pretēji spēkā esošam un par neapstrīdamu kļuvušam Konkurences padomes lēmumam vai tiesas spriedumam, ar kuru konstatēts pārkāpums.

Mainīti arī apvienošanās paziņošanas sliekšņi, kas turpmāk būs atkarīgi no dalībnieku kopējā (30 miljoni euro) un katra individuālā (1,5 miljoni euro) apgrozījuma apmēra, nevis tirgus daļas. Tāpat, tiks paplašināts gadījumu skaits, kad iesniedzams saīsinātais apvienošanās ziņojums.

Grozījumi, ievērojot citu ES dalībvalstu un Eiropas komisijas labo praksi, paredz Konkurences padomei, pēc dalībnieka lūguma vai savas iniciatīvas, iespēju pagarināt apvienošanās ziņojuma izskatīšanas termiņu par 15 darba dienām.

Tāpat, likumprojektā noteikta apvienošanās izvērtēšanas valsts nodeva, kas daļēji segtu apvienošanās izvērtēšanas un iespējamās turpmākās uzraudzīšanas izmaksas. Nodevas apjomu (no 4 000 euro līdz 8 000 euro) un maksāšanas kārtību noteiks Ministru kabinets, bet plānots, ka tas būs diferencēts atkarībā no apvienošanās nozīmības un ietekmes.

Comments are closed.