Direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu – jauna platforma investīcijām

Triniti

2014.gada 13.februārī Eiropas Savienības Padomes sēdē ar vienbalsīgu balsojumu ir atbalstīta Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. Paredzams, ka ierosinātā direktīva garantēs koncesijas līgumu piešķiršanas pārredzamību, taisnīgumu un tiesisko noteiktību, tādējādi veicinot labākas ieguldījumu iespējas un galu galā arī būvju un pakalpojumu lielāku skaitu un augstāku kvalitāti. Šobrīd Eiropas Savienībā nav vienota tiesiskā regulējuma par koncesiju līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu. Sabiedrisko pakalpojumu koncesijas līgumus šobrīd regulē Eiropas Savienības publisko iepirkumu direktīvas, tomēr tās diemžēl neregulē pakalpojumu koncesijas līgumus. Pakalpojumu direktīvas principā ir jāpiemēro ņemot vērā Līgumā par Eiropas Savienības darbību noteiktos pamatprincipus. Tādēļ, kamēr nav pieņemts konkrēts tiesiskais regulējums, ir ierobežota pakalpojumu koncesiju piešķiršana Eiropas Savienības iekšējā tirgū.    

Eiropas Komisija papildus izvērtējot arī publiskās apspriešanas rezultātus, direktīvas projektu par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu sagatavojusi 2011.gadā un attiecīgi arī uzsākusi Eiropas Savienības likumdošanas procedūru. Jaunajai direktīvai, neņemot vērā atsevišķus izņēmumus, jābūt piemērojamai gan būvdarbu, gan pakalpojumu koncesijas līgumiem.

Jaunā direktīva galvenokārt ir vērsta uz sekojošo:

  1. vienota tiesiskā regulējuma izveidošana gan iestādēm, kuras īsteno koncesijas projektus, gan koncesijas projektos iesaistītajiem uzņēmējiem;
  2. likvidē šķēršļus, kas kavē uzņēmējus no līdzdalības Eiropas Savienības koncesiju tirgū.

1. Tiesiskā noteiktība koncesiju tirgū

Par cik šobrīd nav vienota tiesiskā regulējuma par būvdarbu un pakalpojumu koncesijas līgumiem, gan uzņēmējiem, gan iestādēm, kas īsteno koncesijas projektus, ikdienā nākas saskarties ar to, ka atsevišķi jautājumi normatīvajos aktos nav noregulēti. Tas nenoliedzami traucē koncesijas projektu īstenošanu. Uzņēmēji nevar piedalīties koncesiju projektos ar skaidriem un efektīviem noteikumiem, līdz ar to arī iestādes nespēj efektīvi izmantot privātos ieguldījumus.

Šajā direktīvas projektā tiesisko noteiktību iecerēts panākt ar sekojošiem līdzekļiem: 

Vienotas definīcijas

Šajā direktīvas projektā noteiktā koncesijas līguma definīcija ir precīzāka un saistīta ar operacionālā riska jēdzienu. Tajā ir paskaidrots, kāda veida riski ir uzskatāmi par operacionālajiem riskiem, un noteikts, kā definēt būtisku risku. Tā arī ietver atsauces uz koncesijas līgumu maksimālo darbības laiku.

Līgumā par Eiropas Savienības darbību un judikatūrā nostiprināto principu interpretācijas iekļaušana

Saskaņā ar direktīvas projektu, lielākā daļa no pienākumiem, kas šobrīd ir spēkā attiecībā uz būvdarbu koncesijām, būs piemērojami arī pakalpojumu koncesijām. Projekts arī paredz virkni specifisku un visai precīzu prasību, kas balstīti uz Līguma par Eiropas Savienības darbību principiem (piemērojami dažādos tiesību piešķiršanas posmos), atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā nostiprinātajai interpretācijai.

Publiskā sektora iestāžu savstarpējā sadarbība

Direktīvas projektā ir noteikti gadījumi, kad koncesijas piešķiršanas noteikumi netiek piemēroti līgumiem, kas noslēgti starp līgumslēdzējām iestādēm. Šāds noteikums izriet no Eiropas Savienības Tiesas judikatūras.

Koncesijas līguma darbības laikā varēs veikt līguma grozījumus

Koncesiju grozījumi to darbības laikā ir kļuvuši par aizvien būtiskāku un problemātiskāku jautājumu praktiķiem. Īpašā noteikumā par koncesiju grozījumiem ir ietverti pamatrisinājumi, kas izstrādāti, izmantojot judikatūru, un nodrošina pragmatisku risinājumu rīcībai neparedzētās situācijās, kurās koncesija ir jāpielāgo tās darbības laikā.

2. Koncesiju tirgus pieejamības uzlabošana

Projekts piedāvā fundamentālus uzlabojumus attiecībā uz ekonomikas dalībnieku iespējām iesaistīties koncesiju tirgū, nodrošinot pārredzamus un taisnīgus noteikumus tiesību piešķiršanas procesam, tādejādi cenšoties koncesiju projektos iesaistīt vairāk uzņēmējus. Lai šo mērķi sasniegtu, direktīvā tiks iestrādāti sekojoši noteikumi:

Obligāta koncesijas līgumu publicēšana

Direktīvas projekts paredz obligātu pienākumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt koncesiju piešķiršanu, kuru vērtība ir vienāda vai lielāka par EUR 5 186 000 (ar atsevišķiem izņēmumiem).

Noteikts minimālais termiņš, kurā jāapliecina interese par koncesijas piešķiršanas procedūru

Direktīvas projekts paredz minimālo termiņu pieteikumu un priekšlikumu iesniegšanai par koncesiju piešķiršanu.

Noteiktas prasības attiecībā uz izvēles un piešķiršanas kritērijiem

Priekšlikumā ir noteikti pienākumi attiecībā uz atlases kritērijiem, kas līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem jāpiemēro, piešķirot koncesijas. Šie noteikumi ir mazāk ierobežojoši nekā līdzīgie noteikumi, kas pašlaik attiecas uz publiskiem līgumiem. Tomēr tie ierobežo atlases kritērijus, atstājot tos, kas attiecas uz pretendenta saimniecisko, finansiālo un tehnisko jaudu, un sašaurina pieņemamo izslēgšanas kritēriju tvērumu.

Procedurālās garantijas

Atšķirībā no publiskā iepirkuma direktīvām šajā priekšlikumā nav pilnīga piešķiršanas procedūru kataloga. Šāds risinājums ļauj līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem koncesiju piešķiršanā piemērot elastīgākas procedūras, sevišķi tādas, kas atspoguļo valsts tiesiskās tradīcijas un ļauj piešķiršanas procesu organizēt visefektīvākajā veidā. Tomēr priekšlikums ievieš vairākus skaidrus procedūras aizsardzības pasākumus, kas jāpiemēro koncesiju piešķiršanai, it sevišķi sarunu laikā. Šo aizsardzības pasākumu mērķis ir nodrošināt procesa taisnīgumu un pārredzamību

Jaunās direktīvas projekts principā paredz efektīvāku un elastīgāku koncesijas projektu īstenošanu. Dalībvalstīm, divu gadu laikā no direktīvas spēkā stāšanās, būs pienākums tās noteikumus iestrādāt savos normatīvajos aktos.

Šāda Eiropas Savienības iniciatīva, nākot klajā ar jaunu direktīvu, ir vērtējama pozitīvi un jācer, ka ar laiku Eiropā tiks ieviests vienots tiesiskais regulējums koncesiju piešķiršanas jautājumos. Tādejādi publiskās un privātās partnerības projekti Latvijā gūs lielāku atbalstu gan no valsts, gan no uzņēmēju puses.

Šobrīd, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šis pieņemtais direktīvas priekšlikums ir iesniegts parakstīšanai Eiropas Parlamenta un Padomes ģenerālsekretāriem un priekšsēdētājiem. Attiecīgi pēc priekšlikuma parakstīšanas tas tiks publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kad attiecīgi arī stāsies spēkā.

Comments are closed.