Valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības kārtība

Triniti

Pēc ilga sagatavošanas perioda un vēl ilgākām debatēm, parlaments pieņēmis jaunu likumu, kas nosaka valsts un pašvaldību uzņēmumu pārvaldības kārtību. Jaunais “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums” stāsies spēkā 2015.gadā.

Ar jauno likumu tiek aizstāts likums „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”. Tiek noteikta jauna un vienota korporatīvā pārvaldība valsts un pašvaldību uzņēmumiem, pretstatā esošajai situācijai, kurā katra ministrija tai nodotās kapitālsabiedrības pārvaldīja pēc savas saprašanas un iespējām.

Jaunais regulējums ievieš daļēji centralizētu valsts kapitāla daļu pārvaldības modeli. Tas nozīmē, ka turpmāk valstij piederošas kapitāla daļas kapitālsabiedrībās turēs ministrijas vai MK speciāli izveidota institūcija – centralizētais pārvaldītājs, kā to ieviesušas daudzas Eiropas valstis.

No 2016.gada lielajās kapitālsabiedrībās varēs veidot padomes. MK līdz 2015. gada 1.jūlijam jānosaka kārtība, kā nominēt kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās. Tiks ieviesti konkrēti principi valsts uzņēmumu pārvaldītāju atlasei – kapitāla daļu turētājam būs jāizveido komisija (t.sk. neatkarīgi eksperti), kurai būs pienākums izvērtēt amata kandidātus. MK noteiks arī valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikumus, ņemot vērā atalgojuma vidējo apmēru un sociālās garantijas privātajā sektorā.

Pozitīvi, ka noteiktas prasības attiecībā uz informācijas atklātību – turpmāk pašam uzņēmumam vai valsts kapitālu daļu turētājam savā mājaslapā būs jāpublicē ziņas par izmaksātajām dividendēm, veiktajiem maksājumiem valsts budžetā utml. informācija, kas sabiedrībai jāzin, līdzīgi kā tas ir biržā kotētiem uzņēmumiem.

Jaunais regulējums nosaka pienākumu valsts kapitālsabiedrībām veidot vidēja termiņa stratēģijas un izstrādāt dividenžu politiku.

TRINITI pārstāvis vairāku gadu garumā ņēmis dalību jaunā regulējuma izstrādē un valsts kapitālsabiedrību revīzijas veikšanā, tādēļ labi saprotam jaunā regulējuma nepieciešamību un izsakām gandarījumu, ka likumdevējs spēris šo nozīmīgo soli korporatīvās pārvaldības jomas uzlabošanai.

Comments are closed.