Vēlme ietaupīt uz apdrošināšanas izmaksu rēķina var radīt ievērojamus zaudējumus

Triniti

Sniedzot juridisko atbalstu civiltiesiskajos strīdos, esam novērojuši, ka diezgan daudzi klienti ir saskārušies ar situāciju, ka apdrošināšanas atlīdzības izmaksas nenotiek tādā apmērā un termiņā, kā klienti to sagaida. Tamdēļ ir vērts iedziļināties iemeslos un pieejamos risinājumos, kas ļautu mazināt riskus, iegādājoties apdrošināšanas polisi.

Nekustamā īpašuma apdrošināšanas mērķis ir nodrošināt finansiālu iespēju novērst īpašumam nodarīto postījumu iespējami īsākā laikā. Notiekot negadījumam, nekustamā īpašuma īpašniekam reti ir pieejami brīvi finanšu līdzekļi seku likvidēšanai un kavēšanās ar negadījumā izpostītā īpašuma atjaunošanu var radīt neatgriezeniskus turpmākus bojājumus un ievērojami palielināt kopējo zaudējumu apjomu.

Visbiežākais iemesls atteikumam izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai būtiski samazināt tās apmēru ir paša apdrošinātā paviršā rīcība, izvēloties neatbilstošu apdrošināšanas segumu. Bieži iemesls ir neiepazīšanās ar apdrošināšanas noteikumiem vai vēlme ietaupīt, maksājot mazāku maksu par polisi un attiecīgi nopērkot šaurāku segumu. Saskaņā ar Latvijas un arī pasaules apdrošināšanas praksi, apdrošināšanas noteikumos tiek paredzēti apdrošināmie riski un izņēmumi, kuros gadījumos apdrošinātājs zaudējumus neatlīdzinās, tāpēc, slēdzot apdrošināšanas līgumu, ir būtiski izvērtēt piedāvātos apdrošināšanas noteikumus, apdrošinājuma summas, pašrisku un informēt apdrošinātāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt risku.

Piemēram, nekustamā īpašuma apdrošināšanā netiek atlīdzināti zaudējumi, kas nekustamajam īpašumam tiktu nodarīti būvdarbu laikā. Tātad, plānojot būvdarbus, īpašniekam ir jāinformē apdrošinātājs par šo faktu, lai apdrošināšanas līgumā tiktu iekļauts risks, kas var iestāties, veicot būvniecības darbus. Pastāv arī citi nosacījumi īpašuma apdrošināšanā, kas, slēdzot līgumu, ir jāievēro, piemēram, vai polise tiek slēgta apdrošinātā objekta atjaunošanas vai faktiskajā vērtībā vai pēc pirmā riska zaudējuma principa. Pirmā riska zaudējuma princips ir lētāks risinājums, iegādājoties polisi, bet klientam tas ir izdevīgs, ja ir nelieli bojājumi, savukārt, pilnīgi zaudējot nekustamo īpašumu, klients nesaņems kompensāciju īpašuma atjaunošanas vērtībā.

Visbiežāk īpašniekam ir nepieciešams komplekss risinājums, kas var ietvert vairāku apdrošināšanas veidu kombināciju. Papildus pieminētajai īpašuma apdrošināšanai tā var būt celtniecības risku apdrošināšana un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Klientam ir jāatceras, ka apdrošināšanas polise (apdrošināšanas līgums) ir sarežģīts dokumentu kopums un tā neatņemama sastāvdaļa ir apdrošinātāju apstiprinātie apdrošināšanas noteikumi, kas uzliek klientam pienākumus un nosaka kārtību apdrošināšanas gadījuma pieteikšanai. Parakstot apdrošināšanas līgumu, klients piekrīt visiem apdrošināšanas līguma nosacījumiem un apņemas tos ievērot. Šie noteikumi ir jāievēro, kaut vēlāk tie varētu likties neloģiski vai apstākļiem nepiemēroti. Noteikumu nepildīšana vai nepienācīga izpilde var būt iemesls tam, ka apdrošinātājs kavējas ar lēmuma pieņemšanu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu vai pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību vai samazināt tās apmēru.

Ja ir izvēlēts piemērots apdrošināšanas veids un rūpīgi izpildīti apdrošināšanas līguma nosacījumi, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiks izmaksāta polisē norādītajā termiņā un kārtībā vai arī apdrošinātajai personai būs labas iespējas to piedzīt, ja notiktu kavēšanās. Lai privātpersonas, uzņēmumi un publiskās personas izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības saņemšanu, iesakām, slēdzot apdrošināšanas līgumus un piesakot apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, izmantot kvalificētu juridisko palīdzību.

Comments are closed.