Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība

Triniti

No 1. marta ir stājusies spēkā Jaunuzņēmumu jeb t.s. startapu atbalsta programmas pieteikšanās un administrēšanas kārtība. Noteikumi paredz Jaunuzņēmuma pieteikumu un saistīto dokumentu formu un saturu dalībai Jaunuzņēmumu atbalsta programmās. Tā paredz arī pieteikuma un apliecinājuma formu riska kapitāla investora iekļaušanai kvalificēto riska kapitāla investoru sarakstā, kā arī atbalsta programmas administrēšanas kārtību un administrējošo iestādi.

Noteikumos uzskaitīti dokumenti, kas Jaunuzņēmumam jāsniedz, lai pieteiktu dalību likumā noteiktajās atbalsta programmās. Jaunuzņēmums dalībai atbalsta programmās iesniedz vērtēšanas komisijai:

  • Pieteikumu vai brīvā formā sagatavotu dokumentu;
  • Starpperiodu pārskatu par periodu no iepriekšējā pārskata gada beigām līdz mēnesim, kurā iesniedz pieteikumu atbalsta programmai;
  • Darba ņēmēja darba līguma kopiju un darba ņēmēja apliecinājumu;
  • Uzskaites veidlapu par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai;
  • Vienu no dokumentiem, kas apliecina Jaunuzņēmuma atbilstību Jaunuzņēmumu darbības atbilsta likumā noteiktajām inovācijas pazīmēm;
  • Atbilstošus dokumentus, piesakot dalību atbalsta programmā augsti kvalificēta darba ņēmēju piesaistei;
  • Jaunuzņēmuma un riska kapitāla investora parakstītu apliecinājumu;
  • Brīvā formā sagatavotu dokumentu, kas ietver informāciju par atbalsta programmai pieteiktā atbalsta apmēra aprēķinu.

Tāpat noteikumi nosaka administrējošās iestādes – Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra -pienākumus un tiesības. Tās uzdevums ir vērtēt gan Jaunuzņēmumu, gan riska kapitāla investoru iesniegtos pieteikumus un ar to saistītās dokumentācijas atbilstību kvalifikācijas nosacījumiem. Administrējošajai iestādei būs pienākums uzraudzīt uzņēmumus arī visā atbalsta programmas darbības periodā un ziņot par izmaiņām Jaunuzņēmumu atbilstībai kritērijiem.

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums, kurā ir definēts, kas ir Jaunuzņēmums, kādas ir tā pazīmes un kādas ir Jaunuzņēmumu atbalsta programmas. Tā mērķis ir veicināt Jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

 

Izmantotie resursi: https://www.vestnesis.lv/op/2017/44.1

Comments are closed.