Elektroniska dokumentu notariālā apliecināšana

Triniti

Zvērinātiem notāriem Latvijā ir piešķirtas jaunas tiesības taisīt dažādu dokumentu apliecinājumus elektroniski. 2018.gada 8.martā pieņemti „Grozījumi Notariāta likumā” (turpmāk – grozījumi) [1], kas Notariāta likumu papildināja ar jaunu Esadaļu “Elektroniskie apliecinājumi”. E1 sadaļa “Elektroniskie akti un apliecinājumi” stājās spēkā 2018. gada 1.jūlijā.

Agrāk zvērināti notāri nebija apveltīti ar tiesībām elektroniski sagatavot dokumentu apliecinājumus, tāpēc grozījumi ir vērsti uz mūsdienu tehnoloģiju priekšrocību novērtēšanu un to sniegto iespēju izmantošanu.

Zvērinātiem notāriem tagad ir paredzēta iespēja taisīt pilnvaras, piekrišanas, to atsaukumus un mantošanas iesniegumus, ja iesniegumā izteikta griba par mantojuma pieņemšanu vai atraidīšanu, izmantojot videokonferenci Notāru informācijas sistēmā.

Atbilstoši grozījumiem personām ir paredzēta iespēja attālināti taisīt vienpusējas gribas izteikumus. Šāda iespēja būtiski vienkāršos ārvalstīs dzīvojošo Latvijas valsts piederīgo iespējas efektīvi īstenot savas tiesības, piemēram, pilnvarot citu personu lietu pārvaldībai Latvijā, pieņemt vai atraidīt mantojumu, iegūt publiski ticamas piekrišanas, kas nepieciešamas iesniegšanai iestādēs Latvijā (zemesgrāmatu nodaļās u.c.). [2]

Ir paredzēts, ka jaunais regulējums mazinās uz personām gulstošos administratīvo slogu, piemēram, tulkojot ārvalstīs svešvalodās sagatavotos dokumentus. Sagaidāms, ka tiks taupīts arī personu laiks, izdevumi braukšanai uz Latviju dokumentu kārtošanai un dokumenta iegūšanai ārvalstīs. [3]

Zvērinātu notāru saraksts, kuri sniedz attālinātu dokumentu notariālu apstiprināšanas pakalpojumu, ir pieejams Latvijas Zvērinātu Notāru padomes mājas lapā.

Zvērinātu advokātu biroja Triniti partneris un zvērināts advokāts Uģis Treilons [4] kopā ar citiem komandas juristiem ir gatavs palīdzēt, sniedzot atbildes uz interesējošiem jautājumiem saistībā ar jauno kārtību dokumentu notariālajai apliecināšanai.

[1] Grozījumi Notariāta likumā.

Pieejami šeit.

[2] Anotācija likumprojektam „Grozījumi Notariāta likumā”.

Pieejami šeit.

[3] Latvijas Zvērinātu notāru padomes publicēts ziņojums.

[4] Zvērināts advokāts Uģis Treilons

Comments are closed.