Komerclikumā ieviests regulējums attālinātai dalībai akcionāru / dalībnieku sapulcēs

Triniti

Lai risinātu Covid-19 ietekmē radušos ārkārtējo situāciju, Saeima 20.03.2020 apstiprināja grozījumus Komerclikumā, nosakot akcionāru / dalībnieku sapulču organizēšanas noteikumus, izmatojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Komersantiem jāpievērš uzmanība iespējai, ka organizējot dalībnieku / akcionāru sapulces, Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc dalībnieku / akcionāru pieprasījuma, var noteikt akcionāram / dalībniekam tiesības piedalīties sapulcē izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības dalībnieku identifikācijai un kārtību, kādā dalībnieki var izmantot šīs tiesības.

Noteiktas arī akcionāru / dalībnieku tiesības izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus rakstveidā balsot pirms sapulces.

Komerclikuma grozījumi: https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/0/E28E6844C003D8ADC225853100710BAA?OpenDocument

Comments are closed.