See leht pole teie valitud keeles saadaval. Näete selle ingliskeelset versiooni.

Kõik
Eesti
Läti
Leedu
Kõik
Eesti
Läti
Leedu

Käesolevad õigusteenuse osutamise üldtingimused on osaks Advokaadibüroo TRINITI OÜ (Büroo) poolt kliendiga (Klient) sõlmitud kliendilepingust (Kliendileping) ning kohalduvad Büroo poolt õigusteenuse osutamisele, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kui Üldtingimuste ja sõlmitud Kliendilepingu vahel esineb lahknevusi, juhindutakse Kliendilepingust.

Avaldatud: 7.01.2020
Kehtiv alates 7.01.2020

1. Büroo õigusteenuse tingimused

1.1. Büroo osutab Kliendile õigusteenust, mis on kutsetegevusena õigusnõustamine, isiku esindamine või kaitsmine kohtus, kohtueelses menetluses või mujal ning isikule dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine.

1.2. Kliendilepingu ja ülesannete täitmisel, oma kogemuste rakendamisel ja lahenduste leidmisel lähtub advokaat eesmärgist tagada Kliendi huvide maksimaalne õiguslik kaitse, sh luua õiguskindlust ja –selgust, ning juhindub seadusest ja kutse-eetikast.

1.3. Büroo osutatud õigusteenuse raames tekkivad intellektuaalse omandi õigused kuuluvad Büroole ning Büroo annab Kliendile lihtlitsentsi loodud dokumentide kasutamiseks kogu maailmas Kliendi jaoks vajalikul viisil.

1.4. Kliendile osutatava õigusteenuse kvaliteetsuse tagab Büroo ja Büroo vastutab Kliendilepingu täitmisel Kliendile tahtluse või raske hooletusega tekitatud ainult otsese varalise kahju eest.

1.5. Büroo advokaadid kohaldavad Kliendi, tema esindajate, tegelike kasusaajate, tehingute ja äripartnerite suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse tõkestamise seaduses ja Eesti Advokatuuri poolt sätestatud ulatuses hoolsusmeetmeid.

2. Volitus

2.1 Volitus ja vastutus Kliendi eest tegutseda tekib alates Kliendilepingu sõlmimisest. Kliendileping loetakse sõlmituks, kui see on allkirjastatud või poolte tahe on väljendatud selgelt taasesitamist võimaldavas vormis või tegudega.

2.2  Ülesannet täitva advokaadi asendamiseks määrab Büroo advokaatide hulgast asendustäitja. Kliendil on õigus nõuda asendustäitja väljavahetamist.

2.3   Juhul kui Triniti ja Kliendi vahel on sõlmitud Kliendileping, on käesolevad Privaatsustingimused Kliendilepingu lahutamatu osa; Külastaja puhul kehtivad Triniti Veebilehtede üldised tingimused.

2.4  Vandeadvokaadi abid tegutsevad patrooni juhendamisel.

2.5  Büroo ja advokaat ei sõlmi enda nimel ja arvel Kliendi huvides või ülesandel tehinguid, kui selle eesmärgiks on tegeliku kasusaaja omaniku varjamine, järelevalve-, maksu-, aruande- jms kohustustest kõrvalehoidmine või muu seadusega vastuolus olev eesmärk.

2.6  Bürool on õigus töödelda ülesande täitmisega seotud Kliendi ja kolmandate isikude isikuandmeid vastavalt Büroo isikuandmete töötlemise põhimõtetele, mis on kättesaadavad Privaatsustingimused.

2.7  Esmakohtumisel tuvastab Büroo Kliendi isikusamasuse.

3. Tasu ja kulud

3.1  Õigusteenuse tasu arvestamise põhimõtted ja suurus on märgitud Kliendilepingus tunnitasuna, kindlas suuruses (nn ülesandetasu) või ülesandetasu ja tulemustasu kombinatsioonis põhiselt.

3.2  Kokkulepitud tunnitasu kehtib 1 aasta, pärast mida lepivad pooled tunnitasu uues määras heas usus kokku.

3.3  Kliendi soovil väljaspool tavapärast tööaega tehtud töö tunnitasu arvestatakse kordajaga 1,5 ja Büroo tehnilise personali poolt Kliendi ülesande täitmiseks vajalike teenuste (nt dokumentide kohaletoimetamine, ametiasutustes dokumentidega tutvumine jms) tunnitasu arvestatakse kordajaga 0,6.

3.4 Kliendi ülesande täitmiseks kulunud aja arvestust peab Büroo. Aja arvestamisel on väikseimaks ühikuks 6 minutit ja tegevused ümardatakse 6 minuti täpsusega.

3.5 Klient hüvitab Büroole ülesande täitmisega seonduvad põhjendatud ja vajalikud kulud. Hüvitamisele kuuluvateks kuludeks on näiteks Büroo poolt tasutud riigilõivud, tõlkekulud, eksperdikulud, mõistlikud vajalikud reisikulud (lennu-, laevapiletid, majutus hotellis, vms), vajalikud kulleri ja sidekulud, kulud tavapärasest suuremale hulgale koopiatele, köitmisele, jne. Kliendi soovil lisab Büroo vastavad kuludokumendid (arved, kviitungid, pardakaardid, jne) õigusteenuse eest esitatavale arvele.

3.6  Büroo esitab eelmisel kuul osutatud õigusteenuse ja kantud kulude kohta arve üldjuhul järgmise kuu alguses. Arve tasumise tähtaeg on 10 päeva, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti. Kliendi soovil lisab Büroo arvele aruande osutatud õigusteenuse kohta.

3.7  Tasumisega viivitamise korral on Bürool õigus nõuda viivist 0,25% võlgnevuselt iga viivituses oldud päeva eest, peatada kliendilepinguga võetud kohustuste täitmine ja avaldada andmed Kliendi ja tema võla kohta (sh Kliendi ee- ja perekonnanimi, isikukood, võlgnetav summa, viivitusse sattumise aeg) Eesti Advokatuuri poolt peetavas ja selle liikmetele kättesaadavas tasuvõlgnevuste teabeotsingus, samuti muudes võlglaste kohta peetavates andmebaasides.

4. Konfidentsiaalsus

4.1  Kliendiga suhtlusel Büroo tegevuskohas on konfidentsiaalsus seadusega tagatud ning Büroo hoiab konfidentsiaalsena õigusteenuse saamiseks pöördumise fakti, õigusabi sisu ning tasu suurust.

4.2 Konfidentsiaalsuskohustus ei ole ajas piiratud ja laieneb kõigile Büroo töötajatele. Büroo järgib hoolikalt advokaadi kutse-eetika nõudeid.

4.3 Konfidentsiaalsuskohustus ei laiene Büroole vaid juhul, kui seadusest tuleneb otsene kohustus (s.h. rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest) teavet avaldada või kui Kliendi poolt antud volitustest või ülesandest tuleneb Kliendi nõusolek teabe avaldamiseks.

4.4 Büroo teeb mõistlikke jõupingutusi, et tagada elektrooniliste vahendite abil toimuva suhtluse konfidentsiaalsus, kuid Klient on teadlik, et sellise suhtluse korral ei ole võimalik konfidentsiaalsust täielikult tagada.

5. Dokumendid ja muu teave

5.1  Büroo ei ole kohustatud kontrollima Kliendilt saadud teabe õigsust.

5.2  Büroo säilitab ülesande täitmise ajal kõik Kliendilt või kolmandatelt isikutelt saadud ülesande täitmisega seotud dokumendid.

5.3  Bürool on õigus dokumente, millest on olemas elektrooniline koopia, paberkujul mitte säilitada (välja arvatud originaaldokumendid). Büroo ei säilita ka e-kirjavahetuse ja avaliku internetivõrgu kaudu kättesaadavate elektrooniliste dokumentide väljatrükke.

5.4  Bürool on õigus Kliendi dokumente kinni pidada kuni õigusteenuse tasu ja teenuse osutamisega seotud kulude hüvitamiseni.

5.5 Ülesande või kliendilepingu lõppemise järgselt on Kliendil kohustus ülesande täitmiseks Kliendilt või kolmandatelt isikutelt saadud dokumendid Büroolt oma kulul tagasi võtta.

5.6  Pärast ülesande lõppemist säilitab Büroo saadud dokumente 6 kuud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.7  Pärast 6 kuu möödumist on Bürool õigus dokumendid hävitada või hoiustada arhiivis ning nõuda vastavate kulutuste hüvitamist Kliendilt.

6. Kehtivus ja lõpetamine

6.1 Bürool on õigus käesolevaid üldtingimusi alati muuta teavitades muudatusest enda kodulehel. Käesolevate tingimuste viimane versioon on alati kättesaadav Õigusteenuse osutamise üldtingimused.

6.2 Büroo arvestab Kliendilepingu lõpetamisel mõistlikult eesmärgiga vältida Kliendi huvide kahjustamist.

6.3  Klient võib Kliendilepingu lõpetada igal ajal teatades sellest Büroole.

6.4  Büroo võib loobuda Kliendilepinguga võetud kohustusest või lõpetada Kliendilepingu, s.h. sellekohaseid põhjendusi avaldamata, kui:

a) ilmneb huvide konflikt; või
b) Klient on esitanud nõude, mille täitmiseks advokaat peab rikkuma seadust või kutse-eetika nõudeid, või
c) kui Klient on rikkunud Kliendilepingu olulist tingimust; või
d) kui Klient ei esita andmeid või dokumente, mis on Büroole või advokaatdele vajalikud hoolsusmeetmete kohaldamiseks; või
e) või kui mis tahes ajal õigusteenuse osutamise ajal ilmneb asjaolu, mis viitab isiku, toimingu või ärisuhte seotusele rahapesu või terrorismi rahastamisega või Kliendi, tema esindaja või tegeliku kasusaaja suhtes on kehtestatud sanktsioon, või kui seda nõuab rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega seotud järelevalveasutus.
Käesoleva lepingu alusel tekkinud õigussuhetele laieneb Eesti siseriiklik õigus. Lahkarvamusi üritavad pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.

Rakenda

  Meil

  Täisnimi

  Linkedin

  Liituge TRINITI uudiskirjaga

   Insights

   Meil

   Teie kriteeriumidele vastavaid tulemusi pole.